success solidwroks

AMTRAK

เพื่อที่จะสนับสนุนจำนวนรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท AMTRAK ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการรางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองและให้บริการทางด้านการจัดการรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดนทางบริษัทจะต้องมีการบำรุงรักษา, ปรับปรุงและทำให้รางทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้การขนส่งผู้โดยสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By |2017-08-04T14:25:45+07:00August 4th, 2017|Automative & Transportation|Comments Off on AMTRAK

Victory Team

Dubai-based Victory Team เป็นหนึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดประวัติศาสตร์การแข่งเรือ ทางทีมได้ตระหนักว่าจะต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเรือโดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงเพื่อทำให้ชนะได้อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อสนับสนุนการรักษาตำแหน่งแชมป์นี้เอง ทางทีมได้จัดสินใจที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD 2D มาเป็น 3D CAD

By |2017-08-01T17:44:43+07:00August 1st, 2017|Automative & Transportation|Comments Off on Victory Team
Go to Top