SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ เช่น การทำคู่มือการใช้งานที่ต้องมีภาพประกอบ ซึ่งคู่มือทั่วไปจะเป็นแบบสองมิติที่ดูค่อนข้างยาก แต่ SOLIDWORKS Composer สามารถทำให้คู่มือเป็น 3D ซึ่งดูแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการทำภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน เพื่อให้การนำเสนอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถนำเสนองานออกมาในรูปแบบเอนิเมชัน 3D และปรับพลิกมุมองศาที่ต้องการจะนำเสนอได้

SOLIDWORKS Composer จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารงานด้านเทคนิคได้อย่างเห็นภาพชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างทีม, ผู้ผลิต, Supplier หรือลูกค้า ช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจในความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม

Solution หลักของ SOLIDWORKS Composer มีดังนี้

  • สามารถทำงานร่วมกับไฟล์ 3D CAD ไม่ว่าจะเป็น SOLIDWORKS, STEP, IGES ฯลฯ
  • สามารถทำคู่มือ (เชื่อมต่อ Technical Communication) ในระหว่างการออกแบบงานได้ ดังนั้นภาพกราฟฟิกต่าง ๆ จะถูกอัพเพทอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนดีไซน์
  • สามารถเซฟเป็นไฟล์ได้หลากหลาย เช่น HTML, PDF, AVI, JPEG และอื่น ๆ
  • ช่วยให้สามารถสื่อสารงานออกแบบได้ล่วงหน้าในระหว่างผลิตและสามารถทำให้เป็นปัจจุบันได้ โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะผลิตเสร็จ
  • แสดง product ก่อนที่จะมีการผลิตจริง โดยใช้ภาพสามมิติและอนิเมชัน จึงช่วยลดต้นทุนในการทำ Prototype ได้ด้วย
  • สามารถแสดงผลงานผ่านหน้าจอ iPad หรือ iPhone หรือผ่านเว็บไซต์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ 3D CAD