Terrafugia , Inc.

Terrafugia , Inc ได้ทำให้การขับรถด้วยเครื่องบินกลายมาเป็นความจริง โดยได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยได้รับรางวัลจาก MIT-trained aeronautical engineers และ MBAs โดยบริษัทได้พัฒนา Transition® aircraft และเปลี่ยนจากเครื่องบินส่วนบุคคลให้กลายเป็นรถยนต์ โดยการเลือกแพคเกจสำหรับการออกแบบในแต่ละโครงการ ผู้ก่อตั้งบริษัทตระหนักว่าธรรมชาติของโครงการที่จะต้องคำนึงถึง 2 เรื่องนั้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิ์ภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบริษัทจึงต้องการโปรแกรม 3Dที่มีประสิทธิ์ภาพ, มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการทำงาน