ในการทำงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น รถยนต์, เครื่องบิน, น้ำมันและก๊าศ, อาวุธ หรือเครื่องมือแพทย์ จะมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานที่เข้มงวด และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมจะต้องมีการทำรายงานเพื่อรับรองในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือต้องทำเป็นเอกสารตรวจสอบมาตรฐาน ที่เรียนกว่าเอกสาร Inspection

ถ้าคุณต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงในทุก ๆ วันเพื่อสร้างเอกสาร Inspection ที่ใช้ในการตรวจสอบ ขอแนะนำ SOLIDWORKS Inspection ที่ช่วยให้การสร้างเอกสาร Inspection ทีใช้ในการผลิตและการตรวจรับผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คุณสามารถสร้างบอลลูนที่ใช้ในการระบุ Dimension ที่ต้องรวจสอบลงบนแบบงาน 2D โดยไม่คำนึงถึงชนิดของไฟล์เช่น SOLIDWORKS Drawing, PDF และ TIFF ได้โดยอัตโนมัติ และยังสามารถบันทึกค่าที่วัดได้ลงในเอกสารได้โดยตรงทั้งแบบ Manual และแบบอัตโนมัติโดยการใช้เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล SOLIDWORKS Inspection จะช่วยผู้ใช้งาน และ Inspector ลดความผิดพลาดและระยะเวลาในการทำงาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น (Time To Market) และเพิ่มความมั่นใจว่าได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการ

  • สร้างบอลลูนอัตโนมัติ
  • แปลงไฟล์ภาพเป็นข้อความ
  • สร้างเอกสารได้อย่างเร็ว
  • เปิดไฟล์ CMM ได้โดยตรง

SOLIDWORKS Inspection แบ่งออกเป็น 2 Module คือ SOLIDWORKS Inspection Professional และ SOLIDWORKS Inspection Standard โดยสามารถดูการเปรียบเทียบ Feature จากตาราง Matrix นี้