Display State ใช้งานอย่างไร

ในบางครั้งเราอยากที่จะเขียนทุกอย่างให้อยู่รวมในหน้าเดียวกันและต้องมีการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของสิ่ง ๆ นั้นด้วย แต่ก่อนชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือมีหลายชิ้นนั้นเราจะใช้การทำ Section เข้ามาช่วย เพื่อให้เห็นรายละเอียดข้างในของชิ้นงาน และก็มักจะสร้างความยุ่งยากต่อการตีความถึงรูปร่างที่แท้จริง เราเลยต้องเขียนแบบชิ้นงานทีละชิ้นแยกออกไปต่างหาก ด้วยปัญหานี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเขียนแบบและแสดงชิ้นงานในรูปสามมิติได้ทั้งหมดในหน้ากระดาษแบบ [...]