Technical Communication

SOLIDWORKS Inspection

ในการทำงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น รถยนต์, เครื่องบิน, น้ำมันและก๊าศ, อาวุธ หรือเครื่องมือแพทย์ จะมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานที่เข้มงวด และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมจะต้องมีการทำรายงานเพื่อรับรองในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือต้องทำเป็นเอกสารตรวจสอบมาตรฐาน [...]

By |2018-05-22T13:29:47+07:00May 22nd, 2018|product, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS Inspection
Go to Top