Customer Success

DAIKIN AIRCONDITIONING (THAILAND) LTD.

บริษัท DAIKIN AIRCONDITIONING (THAILAND) LTD. เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องปรับอากาศในวงการอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จุดเด่นที่ Daikin มีความแตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับหนึ่งของโลก

By |2019-03-21T00:08:46+07:00January 18th, 2018|Consumer Product Design, Customer Success, Customer Success, Thai Customer|Comments Off on DAIKIN AIRCONDITIONING (THAILAND) LTD.

บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยความตั้งใจแรกเริ่มที่จะทำโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบภายนอกอาคาร และทำ ระบบห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับรองรับกิจการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณวุฒิมาจาก โรงงานพ่นสีรถยนต์ จึงทำให้มีลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจหลักของโรงงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการรับงานแบบโปรเจค

By |2019-03-21T00:09:16+07:00June 26th, 2017|Automative & Transportation, Customer Success, Customer Success|Comments Off on บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด
Go to Top