เราจะมาดูการนำ Step ทั้ง 5 ของการทำ Digital Transformation มาปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร และจะทำอย่างไรแผนของการทำ Digital Transformation จึงจะสามารถตอบโจทย์ทุกฝ่ายในองค์กรได้ ในขณะที่โรงงานของคุณมี 3 สิ่งนี้คือ Engineering-Manufacturing และ Service แต่จะทำอย่างไรในเมื่อความต้องการของตัวละครทั้ง 3 มีไม่เหมือนกัน

ส่วนงานของ Engineering อาจจะไม่ใช้ทั้งหมดของกระบวนการผลิต แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ Product development ที่ความต้องการหลักคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชิงคุณภาพ ก็คือทำยังไงให้ Product สามารถแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ยังไม่พอความต้องการในการ Optimize Product เพื่อให้ได้ Performance ที่สู้คู่แข่งได้ แต่ใช้วัตถุดิบและต้นทุนให้น้อยที่สุด เพื่อเพิ่ม Margin ปัญหาหลักๆที่ Engineering พบเจอ เช่น การเปลี่ยนแปลงของตลาด Supply Chain ของวัตถุดิบจากภายนอกซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต ความซับซ้อนของ Product ที่มากขึ้น กฎระเบียบ Regulation ที่ออกมาควบคุม ปัญหาภายในเช่น การที่ Engineering ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างภายในองค์กรได้

สามารถติดตามรับฟัง Metro Des! Podcast
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่