SOLIDWORKS ในมุมมองทางด้านจำนวนชิ้นงานและเวลาที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

SOLIDWORKS ในมุมมองทางด้านจำนวนชิ้นงานและเวลาที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน SOLIDWORKS นั้นถูกใช้ในงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านยานยนต์ อากาศยาน หุ่นยนต์ เครื่องใช้ภายในบ้าน งานศิลปะ เป็นต้นนั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง [...]