Dresser, Inc.

Dresser, Inc. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องควบคุมแรงดันสำหรับบริษัทที่ต้องการที่จะควบคุมของเหลวภายใต้แรงดัน ในอดีตผู้ผลิตของ Pressure Regulation Group ได้เลือกใช้ CADKey® 2D เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ SolidWorks® 1997 3D ในปี 2005 ทางกลุ่มได้ตัดสินใจที่จะประเมินโซลูชั่นออกแบบเพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปได้อย่างรวบรัดและมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น