Curvature Comb และ Control Polygon

ผมได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำผิว Class A ซึ่งใช้สำหรับการขึ้นรูปตัวถังรถ เครื่องบินหรือเรือ ซึ่งชิ้นงานนั้นต้องการผิวที่ต่อเนื่องกันอย่างดี โดยการทำผิวแบบนี้นั้นคงนี้ไม่พ้นการใช้ Spline ในการขึ้นรูป เชื่อว่าหลายคนคงได้ใช้ [...]