Wrap ฟีเจอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนที่วิธีการปกตินั้นทำได้แต่ต้องใช้เวลา Wrap โดยชื่อของตัวเองก็บ่งบอกถึงการห่อหุ้ม โดยการห่อหุ้มนี้จะเป้นการห่อหุ้มสเกตซ์รอบๆชิ้นงานแล้วทำการสร้างเป็นเนื้อชิ้นงานหรือตัดเนื้อของชิ้นงานออกไป ฟีเจอร์ Wrap นี้จะอยู่ในแถบเครื่องมือ Features ในส่วนของการโมดิฟายชิ้นงาน

wrap feature

Wrap นั้นต้องการสเกตซ์สำหรับการพันรอบและผิวของชิ้นงานที่จะถูกพันรอบ โดยสเกตซ์นั้นจะต้องเป็นสเกตซ์รูปปิดซึ่งจะได้สามารถทำเนื้อหรือตัดเนื้อออกได้ โดยการใส่ความหนาให้กับสเกตซ์นี้ จากตัวอย่างนี้ผมจะทำการพันรอบรูป Sine Curve รอบแท่งทรงกระบอกจนได้รูปชิ้นงานดังแสดง

เนื่องจาก Sine Curve นั้นจะต้องพันรอบแท่งทรงกระบอกพอดี ดังนั้นจึงต้องทำการคำนวนความยาวของเส้น Sine Curve ให้เท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของแท่งทรงกระบอก ดังนั้นจะสมมติให้สมการ Sine Curve นั้นอยู่ในแกน Y-X จึงสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้

โดยที่  คือความถี่ของคลื่น

คือแอมปลิจูดของเส้น Sine curve

คือความยาวของเส้น Sine Curve

เมื่อให้ความยาวของเส้น Sine curve นี้เท่ากับความยาวเส้นรอบวงของแท่งทรงกระบอกดังนั้นจะได้ความสัมพันธ์คือ

โดยที่  คือเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งทรงกระบอก

จากสมการทั้งหมดนี้สามารถนำมาคำนวนเป็นตัวเลขเพื่อที่จะกำหนดลงไปในการสร้างชิ้นงานนี้ โดยในที่นี้สมมติให้เส้น Sine Curve นั้นมีค่าตัวแปร  และ ดังนั้นจะสามารถสร้างเส้น Sine Curve ได้โดยการใช้ curve by equation และเลือกรูปแบบของสมการเป็น Explicit Type ก็จะสามารถสร้างเส้นได้ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้

เนื่องจาก Wrap นั้นต้องการเส้นสเกตซ์ที่เป็นรูปปิด ผมจึงทำการสร้างเส้นปิดรูปและตรวจสอบว่าเส้นนั้นปิดรูปแล้วโดยการใช้ Tool>Sketch Tool > Check Sketch for Feature อีกที

จากนั้นผมได้สร้างแท่งทรงกระบอกขึ้นมาโดยขนาดของวงกลมนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ

และสร้างให้อยู่ตรงกึ่งกลางของความยาวเส้น Sine curve เพราะเวลา Wrap แล้วจะสามารถพันได้รอบทั้งซายและขวาพอดี

จากนั้นไปที่ฟีเจอร์ Wrap เลยครับ เลือกเส้นสเกตซ์ของ Sine Curve และผิวของวงกลม จากนั้นกำหนดความหนาที่ต้องการเพื่อให้เส้น Sine Curve นั้นมีความหนาของเนื้อออกมาในที่นี้กำหนดให้เท่ากับ 3 มม

และผลลัพ์ที่ได้นั้นก็ดูเป็นชิ้นงานที่สวยงามและมีความซับซ้อนต่อการสร้างโดยการใช้ฟีเจอร์แบบปกติ