ioSafe, Inc.

ioSafe, Inc. ได้กำหนดไว้ว่าต้องการที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีค่าทางด้านธุรกิจที่เพอิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการสร้างเครื่องเก็บข้อมูลที่สามารถป้องกันภัยพิบัติสำหรับคอมพิวเตอร์ไปจนกระทั้งถึง data centers ของ บริษัท สำหรับผู้บริหารของที่ต้องการความยั่งยืนและการเจริญเติบโต ioSafeจึงต้องมีแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ช่วยบริษัทในการแก้ไขปัญหาทางด้านฟิสิกส์ที่ซับซ้อน แต่ต้องให้รากฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว