Hemming กับ SOLIDWORKS

ในสมัยก่อนที่เริ่มมีการเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าต่าง ๆ ขึ้นมานั้น บริเวณชายผ้าหรือชายเสื้อ หากปล่อยไว้เฉย ๆ ก็จะเกิดการหลุดของเส้นด้ายออกมา หรือชายขอบจะดูลุ่ย ๆ ในการแก้ปัญหานี้จึงได้ทำการพับขอบนั้นเข้ามานิดนหน่อยและทำการเย็บติดเข้ากับเนื้อผ้า [...]