บริษัทAMTRAK

เพื่อที่จะสนับสนุนจำนวนรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทาง บริษัทAMTRAK ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการรางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองและให้บริการทางด้านการจัดการรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดนทางบริษัทจะต้องมีการบำรุงรักษา, ปรับปรุงและทำให้รางทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้การขนส่งผู้โดยสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ