บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชม “ระบบโซลาเซลล์”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ คณะผู้บริหาร Phoenix World Energy Co., Ltd. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก บริษัท [...]