Remington Products Company

ความท้าทาย

ต้องการที่จะรู้ไหมว่าบริษัทผลิตโฟมกันกระแทกสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้าที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศอเมริกาสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไรภายใต้การแข่งขันทางด้านราคาจากต่างประเทศได้ ความลับของบริษัท Remington Products Company นั้นอยู่ที่การใช้ SOLIDWORKS Professional software เข้ามาช่วยในการจัดการงานนั้นเอง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดกระบวนการในการออกแบบลง 25%
  • ลดเวลาในการออกสู่ตลาดลง 20-25%
  • ลดต้นทุนที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดหรือการทำงานซ้ำลง 15-20%
  • ขยายตัวเหนือกว่าอุตสาหกรรมรองเท้า OEM แบบดั้งเดิม

การแก้ไขปัญหา

บริษัทได้เลือกใช้ SOLIDWORKS เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งานและทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิศวกรของ Remington Products ยังคงเชื่อว่า SOLIDWORKS ยังคงให้ความสามารถในการออกแบบและเครื่องมือในการพัฒนาแม่พิมพ์เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถที่จะลดเวลาในการเข้าสู่ตลาดและควบคุมต้นทุน ด้วยการเลือกใช้ SOLIDWORKS บริษัท Remington Products สามารถที่จะลดกระบวนการในการออกแบบลง 25%, ลดเวลาในการออกสู่ตลาดลง 20-25%, ลดต้นทุนที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดหรือการทำงานซ้ำลง 15-20%และสามารถที่จะขยายตัวเหนือกว่าอุตสาหกรรมรองเท้า OEM แบบดั้งเดิม

“We have realized tremendous efficiency gains in design and mold development since moving to SOLIDWORKS.”

Mickey Smicklevich

Remington Products Company

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : Mold, Tool & Die ; Consumer Products
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS Professional
  • ประโยชน์ : สร้างมูลค่าเพิ่มและง่ายต่อการใช้งาน