HVAC Module

ใช้ในการวิเคราะห์การไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร หรือพาหนะต่าง ๆ ได้ โดยคำนึงถึงความร้อน ความชื้น สภาพแวดล้อมภายในบ้าน สถานที่ทำงาน รถประจำทาง เครื่องบิน ไปจนถึงการระบายอากาศปรับสภาพอากาศภายในห้องปลอดเชื้อและภายในห้องทดลอง

ผู้ออกแบบสามารถที่จะประเมินการไหลของแก๊สและอุณหภูมิในการทำงานในสภาวะแวดล้อมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบโดยการใช้ HVAC Module ด้วย Add-in to Flow Simulation ได้รวมความสามารถในการจำลองเอาไว้โดยความสามารถเพิ่มเติมนั้นมี

  • วิเคราะห์พารามิเตอร์ในสภาวะสบายของระบบปรับอากาศ (Comfort Parameters)
  • วิเคราะห์การแผ่รังสี (Advance Radiation)
  • วิเคราะห์ฝุ่นควันในอากาศ (Tracer Study)
  • ฐานข้อมูลวิศวกรรมใน HVAC (Extended Database)