บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน นำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้จากการขายปฎิทินไปซื้อกระดาษผลิตเป็นสืออักษรเบรล์ให้กับผู้พิการทางสายตา

และได้ส่งมอบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งต่อให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ “ปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 2”