SOLIDWORKS STRESS MOTION ANALYSIS

การจำลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้ออกแบบหรือต้องการจะศึกษานั้นจะช่วยให้เราเข้าใจฟิสิกส์ของ Real World หรือความเป็นจริงในธรรมชาติได้มากขึ้น การจำลองการเคลื่อนที่โดยทั่วไปนั้นจะเรียกว่า Multibody Dynamic [...]