Remington Products Company

ต้องการที่จะรู้ไหมว่าบริษัทผลิตโฟมกันกระแทกสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้าที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศอเมริกาสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไรภายใต้การแข่งขันทางด้านราคาจากต่างประเทศได้ ความลับของบริษัท Remington Products Company นั้นอยู่ที่การใช้ SolidWorks Professional software เข้ามาช่วยในการจัดการงานนั้นเอง