Dedini S/A Indústrias de Base

Dedini S/A Indústrias de Base เป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานจากพืชและอุตสาหกรรมที่เดี่ยวกับอ้อยในระดับโลก นอกจากนี้แล้วเขาจะยังคงให้ความสำคัญในการผลิตน้ำตาลและเอทานอล นอกเหนือไปจากนี้ Dedini ยังคงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและโรงงานผลิตที่หลากหลาย ในปี 2005 บริษัทได้ตัดสินใจที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD 2D ให้กลายเป็น 3D CAD เพื่อเร่งกระบวนการในการออกแบบ, ลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด, รักษาคุณภาพที่สูงและนวัตกรรมของสินค้า