SOLIDWORKS Professional สร้างโดยอยู่บนพื้นฐานความสามารถของ SolidWorks Standardโดยมีการเพิ่มความสามารถทางด้านการออกแบบ การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร, การแสดงผลเสมือนจริง, การออกแบบโดยอัตโนมัติ, การตรวจสอบการวาด Drawing, ส่วนประกอบย่อยที่ซับซ้อนและชิ้นส่วน

Solution ที่โดดเด่นของ SOLIDWORKS Professional ได้แก่

Tolerance Stackup Validation

TolAnalyst สำหรับตรวจสอบพิกัดความเผื่อ ในตำแหน่งที่ผู้ออกแบบกำหนดและให้ความสำคัญว่ามีค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยที่ TolAnalyst จะทำงานร่วมกับ DimXpert ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถกำหนดค่าพิกัดความเผื่อให้กับแบบงานได้อย่างถูกต้องที่สุดก่อนที่จะนำแบบงานไปผลิตจริง

Scan to 3D

รองรับการทำงานแบบ Reverse Engineering ซึ่งเมื่อรับข้อมูลจากเครื่อง scan 3D SOLIDWORKS จะสามารถทำงานต่อได้ทันที

PDM Standard

สำหรับช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลโดยสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งความสามารถในการเก็บประวัติการแก้ไขชิ้นงานทั้งหมด

Smart Fasteners

เครื่องมือสำหรับการประกอบชิ้นงานด้วย น็อต สกรูต่าง ๆ โดยโปรแกรมจะทำการค้นหาตำแหน่ง และขนาดของรูทั้งหมดบน Assembly จากนั้นจะทำการใส่น็อตสกรูที่มีขนาดเหมาะสมกับรูทั้งหมดให้เองอัตโนมัติ

Design Standard Checking

ยกระดับคุณภาพการออกแบบด้วย SOLIDWORKS Design Checker ซึ่งจะทำการตรวจสอบ และการแก้ไขแบบงานให้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณแน่ใจว่าแบบงานที่ออกแบบมีมาตรฐานที่ถูกต้องตรงกับมาตรฐานบริษัท ก่อนที่แบบงานจะถูกนำไปสู่กระบวนการผลิตจริง

CircuitWorks

รองรับข้อมูล หรืองาน PCB จากโปรแกรม ECAD ต่าง ๆ แปลงมาเป็นไฟล์ SOLIDWORKS เพื่อนำไปตรวจสอบความพอดีของตำแหน่งการวางอุปกรณ์บนแผ่นปรินท์ หรือออกแบบ cover ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

Costing

สามารถประเมินราคาชิ้นงาน Sheet Metal และชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยการ Machined ที่ออกแบบได้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนด Template การคำนวณราคา และรูปแบบการทำงานของแต่ละองค์กรได้เอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบประเมิณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการผลิตชิ้นงานได้ตั้งแต่เริ่มทำการออกแบบชิ้นงาน

Toolbox

มีชิ้นส่วนมาตรฐานที่อ้างอิงกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้กับทั่วโลกมากกว่า 1,000,000 ชิ้น เช่น สกรู ลูกปืน เกียร์ เป็นต้น โดยเมื่อนำไปใช้งาน โปรแกรมจะทำการปรับขนาดชิ้นงานที่เหมาะสมกับการทำงานอัตโนมัติ

eDrawing Professional

สำหรับการส่งไฟล์แบบ 3 มิติ และ 2 มิติ ให้กับผู้ร่วมงานอื่น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้ที่ได้รับไฟล์สามารถทำการวัดขนาดดูการเคลื่อนไหวที่ตัด section ระบุหมายเลขต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งพิมพ์ได้โดยผู้นับไฟล์ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม SOLIDWORKS ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น