SOLIDWORKS Premium เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ 3D ซึ่งมีการเพิ่มความสามารถในการจำลองที่มีประสิทธิ์ภาพและความสามารถในการตรวจสอบการออกแบบ ไปจนกระทั้งถึงความสามารถของ SOLIDWORKS Professional รวมทั้งการทำงานร่วมกัน ECAD/ MCAD การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับลวดขั้นสูงและฟังชั่นการกำหนดเส้นทางท่อ

เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ลดต้นทุนการผลิต, ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์, เพิ่มความน่าเชื่อถือในแต่ละช่วงของอุตสาหกรรมและการดำเนินงาน เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายทำให้คุณสามารถสร้าง, ตรวจสอบ, สื่อสาร, จัดการการออกแบบและนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง Feature ของ SOLIDWORKS Premium (3D Scan)

โซลูชั่น SOLIDWORKS Premium ได้แก่ :

Assembly Simulation

เครื่องมือในการวิเคราะห์ความแข็งแรงชั้นสูง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้ ทั้ง Assembly เพื่อให้ทราบถึงความแข็งแรงของชิ้นงานก่อนที่จะนำไปผลิตจริงเพียงกำหนดเงื่อนไขการทำงาน เช่น การกำหนดจุดจับยึดชิ้นงาน แรงกระทำต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

Motion Analysis

เครื่องมือในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่เชิงกล สามารถคำนวณหากำลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ความเร็วรอบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงแรงกระทำที่เกิดจากการเคลื่อนที่ โดยสามารถนำแรงกระทำที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ มาใช้วิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานได้อีกด้วย

Routing

เพิ่มเติมความสามารถในการออกแบบงานเดินท่อ ท่อ Duct และงานสายไฟ 3D โดยกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดปลายทางโปรแกรมจะสร้างรูปแบบการวางระบบและจะทำการใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Fitting และข้อต่อต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ

Advanced Surface Flattening

สามารถทำการหาขนาดแผ่นคลี่ของชิ้นงานที่ทำจาผนัง ผ้า หรือ Composite Material โดยโปรแกรมจะแสดงผลให้เห็นถึงตำแหน่งที่อาจจะเกิดปัญหาชิ้นงานยืดหรือหดจนเสียรูป หลังจากทำการคลี่แล้ว ได้อีกด้วย

Simulate Welded Structures

วิเคราะห์ความแข็งแรงของรอยเชื่อมภายใต้แรงกระทำต่าง ๆ ที่กระทำกับโครงสร้าง หรือชิ้นงาน โดยมีเครื่องมือในการแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Sustainability

ช่วยให้ผู้ออกแบบมีทางเลือกสำหรับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม เข้ากับวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA)