Technical Communication

ในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายในธุรกิจของคุณเห็นภาพตรงกัน ด้วย product ตระกูล Technical Communication จาก SOLIDWORKS จะช่วยให้การสื่อสารด้านเทคนิคเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการผลิต ช่วยในการประหยัดต้นทุนในการ re-work หรือ การทำ prototype และสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก ลดข้อจำกัดทางด้านภาษาและความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS Visualize (หรือเดิม คือ Bunkspeed) เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD หรือ Model Based Definition เป็นโซลูชั่นที่ช่วยในการทำ Drawing แบบ 3D [...]

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ

SOLIDWORKS Inspection

ในการทำงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น รถยนต์, เครื่องบิน, น้ำมันและก๊าศ, อาวุธ หรือเครื่องมือแพทย์ จะมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานที่เข้มงวด และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมจะต้องมีการทำรายงานเพื่อรับรองในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือต้องทำเป็นเอกสารตรวจสอบมาตรฐาน [...]