Reutech Radar Systems

Reutech Radar Systems (RRS) เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเรดาร์ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิ์ภาพเรดาร์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความทันสมัยมากซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ ผู้บริหารของบริษัทการบูรณาการเครื่องมือ simulation จะช่วยให้ RRS สามารถที่จะพยากรประสิทธิ์ภาพของระบบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ, มีความแม่นยำและลดเวลาในการพัฒนา