สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาจารย์ผู้ติดตาม รวม 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามโครงการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ด้าน IT เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงเทคโนโลยีด้าน IT ในปัจจุบัน และเรียนรู้กระบวนการทำงานจากสภาพแวดล้อมการทำงานจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมในการเลือกสาขาวิชา และบริษัทสำหรับสหกิจศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ในสายงานอาชีพในสาขา IT

โอกาสนี้  นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บรรยายความรู้เรื่อง Digital Transformation”

อกจากนี้คณะนักศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เยี่ยมชม MSC”