มหาวิทยาลัยบูรพา นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมอาจารย์ผู้ติดตาม รวม 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กิจกรรม : การศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์” เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง

นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตตามสายวิชาชีพ ในโอกาสนี้ ยังได้รับฟังการบรรยายความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมี นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ร่วมบรรยายความรู้เรื่อง Digital Platform & Ecosystem”

คณะนิสิต ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560