ชื่อลูกค้า: AMTRAK ผู้สัมภาษณ์: John Campell

ความท้าทาย

เพื่อที่จะสนับสนุนจำนวนรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท AMTRAK ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการรางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองและให้บริการทางด้านการจัดการรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดนทางบริษัทจะต้องมีการบำรุงรักษา, ปรับปรุงและทำให้รางทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้การขนส่งผู้โดยสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ในสมัยก่อน วิศวกรของ AMTRAK ได้เลือกที่จะใช้โปรแกรม 2D ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็น CADKey® และ AutoCAD®จนกระทั้งถึงปี 1999 ทางวิศวกรได้ตัดสินใจจะใช้เครื่องมือออกแบบ 3D เพื่อก้าวขั้นไปสู่ระบบขนส่งในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการออกแบบ 60%
  • ประหยัดเวลา 40%
  • พัฒนาการจัดการไฟล์ออกแบบ 500,000 ไฟล์
  • ลดข้อผิดพลาดในการออกแบบและปัญหาทางด้านคุณภาพ

การแก้ไขปัญหา

หลังจากการประเมินโปรแกรม 3D, AMTRAK ก็ได้เลือกที่จะใช้ SOLIDWORKS® โดยได้ดำเนินการจัดซื้อถึง 25 licenses และต่อมาในภายหลังได้เพิ่ม licenses ในส่วนของ SOLIDWORKS Simulation และ SOLIDWORKS Enterprise PDM เหตุผลที่ AMTRAK เลือก SOLIDWORKS นั้นก็เพราะว่าความง่ายในการใช้งานการบูรณาการข้อมูลเข้ากับ 2D, การรวมเครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ PDM (product data management) ภายหลังจากที่เลือกใช้ตัวนี้ AMTRAK สามารถที่จะผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการออกแบบ 60%, ประหยัดเวลา 40%,การจัดการไฟล์ออกแบบ 500,000 ไฟล์และลดข้อผิดพลาดในการออกแบบและปัญหาทางด้านคุณภาพ

“SOLIDWORKS has allowed us to take a railcar that is decades old and make it look like it was made within the last two years.”

John Campell
AMTRAK

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : ยานยนต์ & การขนส่ง
  • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD,CADKEY
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS PDM
  • ประโยชน์ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม, ก่อให้เกิดผลลัพธ์,การทำงานร่วมกัน, ง่ายกต่อการใช้งาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูล, ความแข็งแกร่งทางด้านการออกแบบ, การพัฒนาสินค้าที่ดียิ่งขึ้น, การสร้างเอกสารอัตโนมัติ, การบูรณาการและการใช้งานออกแบบซ้ำได้