เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ Ultimaker จัดสัมนา online
ในหัวข้อ : สร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วย 3D Printer (Productive 3D Printer)

แนะนำเครื่อง Ultimaker S5 hand-on

วันที่ 2 กันยายน 2020 ช่วงเวลา 13.30-14.30

กรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้เพื่อรับ link การรับชมทาง email

Nick Name
Lead Source
Product