2D CAD กับการพัฒนาของ DraftSight

การร่างแบบมีมานานหลายพันปีแล้ว เกือบทุกอย่างที่สร้างขึ้นหรือผลิตขึ้นจนถึงศตวรรษที่ 20 [...]