DriveWorks CPQ ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

DriveWorks CPQM หรือ CPQ for Manufacturing คือการเพิ่มฟังก์ชั่นในส่วนของ Manufacturing หรือการผลิตเข้ามาด้วย โดยใช้โปรแกรมหลักคือ SOLIDWORKS ในการเชื่อมต่อดีไซน์กับการผลิต ด้วยการสร้างชิ้นงานใหม่จากสิ่งที่ลูกค้าต้องการ