OEE คืออะไร

OEE คืออะไร? บอกอะไรเราได้บ้าง? และทำไมทุกโรงงานต้องคำนวณ?

OEE ย่อมาจาก Overall Equipment Efficiency คือ ตัวบอกความสามารถ วิธีการทำงานของเครื่องจักร หรือเป็นการคำนวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรนั่นเอง โดยสูตรคำนวณ OEE คือ อัตราเดินเครื่อง (Availability) x ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency) x อัตราคุณภาพ (Efficiency Rate) ซึ่งการจะคำนวณหา OEE ได้นั้น เราจำเป็นจะต้องเข้าใจและคำนวณตัวแปรสามตัวข้างต้นนั้นให้ได้เสียก่อน ได้แก่ อัตราการเดินเครื่อง (Availability) คือ ความพร้อมในการทำงานของเครื่องจักรหรือคน เทียบจากระยะเวลาการเดินเครื่อง (เวลารับภาระงาน หักด้วย เวลาที่เครื่องจักรหยุด) กับเวลารับภาระงาน หรือมีสูตรคำนวณดังนี้   ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง หรือ อัตราสมรรถนะ (Performance Efficiency) คือ อัตราที่แสดงสมรรถนะของเครื่องจักรเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่องสุทธิกับเวลาเดินเครื่อง สูตรคำนวณดังนี้   อัตราคุณภาพ (Quality Rate) คือ อัตราการผลิตของดี โดยการนำจำนวนที่ผลิตได้ทั้งหมด มาหักของเสีย แล้วหารด้วยจำนวนที่ผลิตออกมาทั้งหมด…