MEGATHINGS แพลตฟอร์ม IIoT ยกระดับการผลิตสู่ Smart Factory

Metro Systems เปิดตัว MEGATHINGS แพลตฟอร์ม IIoT ที่จะมาช่วยยกระดับการทำงานโดยรวมในยุค Digital Transformation เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่การผลิตในแบบ Smart Factory MEGATHINGS ให้บริการในรูปแบบ Subscription รายปี สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสายการผลิตของแต่ละโรงงานได้ โดย Metro Systems แผนก Design Engineering Solution ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา MEGATHINGS คืออะไร? MEGATHINGS คือ แพลตฟอร์ม IIoT Solutions ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานโดยรวมในยุค Digital Transformation เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิตของโรงงาน MEGATHINGS สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในโรงงานมาแสดงผลบนหน้า Dashboard ให้เห็นตัวเลข Overall Equipment Effectiveness (OEE) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ทั้งในส่วน Management Production Maintenance และ IT ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะป้องกันผลกระทบ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงานและกระบวนการผลิตที่ในแต่ละส่วนงานมักพบปัญหาในการทำงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้…