time-is-money

ลดต้นทุน และกระชับเวลาทํางาน

อีกทั้งยังลดเวลาการทํารายงาน

robotic-machine

เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของทั้งคน

และเครื่องจักร

alert

ตรวจสอบ และเตือนอัตโนมัติ

เมื่อผิดปกติตลอด 24 ชัวโมง

About Us

MEGATHINGS แพลตฟอร์ม IIoT Solutions ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการการทํางานโดยรวม ช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ และ ยังวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ทั้งในส่วน Management Production Maintenance และ IT ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะเข้าไปตอบโจทย์ และวิเคราะห์รวบรวมแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time จะส่งเสริมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นการเป็น Smart Factory

MEGATHINGS คืออะไร

คือ IIoT Solutions ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการการทํางานโดยรวม ช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ และ ยังวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ทั้งในส่วน Management Production Maintenance และ IT โดยในแต่ละส่วนงาน มักพบปัญหาในการทํางานที่แตกต่างกัน

null

รวบรวม และแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาได้

null

แจ้งเตือนสถานะอย่างอัตโนมัติ ผ่านช่องทาง Email หรือ Application Line

null

ลดการเกิด Downtime อีกทั้งยังทําให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อแก้ไขได้เร็ว

null

ลดการทํางานซํ้าซ้อน และข้อมูลที่ไม่อัพเดตได้

null

สามารถจําแนกค่าใช้จ่ายได้ครอบคลุมทุกรายการ ทําให้แก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนแฝงเกี่ยวกับพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

null

ใช้งานผ่าน Web Browser สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทุกที่ ทุกเวลาทั้งบน Desktop , Tablet และ Smart Phone

MEGATHINGS มีทั้งหมด 3 Solutions ดังนี้

Smart Utilities

Capabilities

 • ออกบิลค่าสาธารณูปโภคได้อย่างอัตโนมัต
 • ลดต้นทุนจากการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มี Protocol มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อกับมิเตอร์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์น้ำ รวมทั้งมิเตอร์ก๊าซ

Benefits

 • ลดเวลาการทํารายงาน และออกบิลค่าสาธารณูปโภค
 • ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นได้
 • วิเคราะห์ต้นทุนที่มีผลต่อการผลิตเมื่อสามารถระบุข้อมูลได้แบบ Real-Time

Production Expert

Capabilities

 • สามารถวัดประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมในส่วนต่าง ๆ ได้แบบ Real-Time
 • สามารถปรับเปลี่ยนสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทุกเวลา

Benefits

 • ลดความสูญเสียทีจะเกิดขึ้นในส่วนการผลิตได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตอย่างเห็นได้ชัด

Assets Insight

Capabilities

 • ทําให้ลดการเกิด Down time และยังทําให้ลดความเสียหายของเครื่องจักร
 • สามารถเชื่อมต่อ และส่งผลการทํางานของแต่ละเครื่องรวมถึง Devices แต่ละประเภทได้

Benefits

 • วิเคราะห์หาสาเหตุ และแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องจักร
 • สามารถนําข้อมูลของเครื่องจักรมาวางแผนรวมถึงเตรียมการซ่อมบํารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Contact

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2529 ในฐานะคู่ค้ารายแรกของไอบีเอ็มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับแต่นั้นมา เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจสู่การนำเสนอ โซลูชั่นและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก อาทิ ไอบีเอ็ม, ฮิวเลตต์-แพคการ์ด, เลอโนโว, เดลล์, เอเซอร์, เอปสัน, ไมโครซอฟท์, โซลิดเวิร์ค และอีกมากมาย

02 089 4145

Sales-DES@Metrosystems.co.th

Monday – Friday 8.30 AM – 5.00 PM

979/65 SM Tower ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400