ความสำเร็จของผู้ใช้ด้านการออกแบบพลังงาน, กระบวนการในโรงงาน