Terrafugia, Inc.

 • ชื่อลูกค้า: Terrafugia, Inc.
 • ผู้สัมภาษณ์: Gregor Cadman
 • Date: เมษายน 18, 2014
 • Category:

ความท้าทาย

Terrafugia, Inc ได้ทำให้การขับรถด้วยเครื่องบินกลายมาเป็นความจริง โดยได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยได้รับรางวัลจาก MIT-trained aeronautical engineers และ MBAs โดยบริษัทได้พัฒนา Transition® aircraft และเปลี่ยนจากเครื่องบินส่วนบุคคลให้กลายเป็นรถยนต์ โดยการเลือกแพคเกจสำหรับการออกแบบในแต่ละโครงการ ผู้ก่อตั้งบริษัทตระหนักว่าธรรมชาติของโครงการที่จะต้องคำนึงถึง 2 เรื่องนั้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิ์ภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบริษัทจึงต้องการโปรแกรม 3Dที่มีประสิทธิ์ภาพ, มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการทำงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • เร่งกระบวนการพัฒนา
 • ลดน้ำหนักในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแรง
 • ลดเวลาโดยการกำหนดเส้นทางการทำงานโดยอัตโนมัติ
 • คิดค้นสิ่งใหม่ๆเป็นครั้งแรกโดยบูรณาการเครื่องบินที่สามารถที่จะวิ่งบนถนนได้

การแก้ไขปัญหา

บริษัทเลือกSolidWorks เพราะว่าโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน, มีเครื่องมือจัดการเกี่ยวกับพื้นผิวขั้นสูง, โปรแกรมสามารถที่จะจัดการกับงาน assembly ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและยังรวมไปถึงความสามารถในการบูรณาการภายในโปรแกรมด้วยกันตัวอย่างเช่น SolidWorks Simulation และ SolidWorks Routing software ด้วยการใช้ SolidWorks Terrafugia สามารถที่จะเร่งกระบวนการพัฒนา, ลดน้ำหนักในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแรง,ลดเวลาโดยการกำหนดเส้นทางการทำงานโดยอัตโนมัติและสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆเป็นครั้งแรกโดยบูรณาการเครื่องบินที่สามารถที่จะวิ่งบนถนนได้
About the Customer

Terrafugia, Inc.

 • อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรม: การบินและการทหาร
 • CAD ก่อนหน้า : ไม่มี
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Simulation, SolidWorks Professional, SolidWorks Premium
 • ประโยชน์ : ก่อให้เกิดผล, การทำงานด้วยระบบ 2D และ 3D, การฝึกอบรมและการออกแบบสินค้าที่ดียิ่งขึ้น
 • Category:

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด