Reutech Radar Systems

 • ชื่อลูกค้า: Reutech Radar Systems
 • ผู้สัมภาษณ์: Carel Kriek
 • Date: เมษายน 18, 2014
 • Category: ,

ความท้าทาย

Reutech Radar Systems (RRS) เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเรดาร์ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิ์ภาพเรดาร์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความทันสมัยมากซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ ผู้บริหารของบริษัทการบูรณาการเครื่องมือ simulation จะช่วยให้ RRS สามารถที่จะพยากรประสิทธิ์ภาพของระบบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ, มีความแม่นยำและลดเวลาในการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ลดเวลาที่จะเสร็จสิ้น 50%
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างต้นแบบ / การทดสอบ 30 – 60%
 • ขยายสินค้าโดยเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดใหม่
 • เพิ่มกำไรของบริษัท

การแก้ไขปัญหา

RRS ได้ใช้งาน SolidWorks® Simulation Premium และ SolidWorks Flow Simulation สาเหตุที่เลือกใช้โปรแกรมตัวนี้ก็คือ มันง่ายต่อการใช้งาน, ความสามารถในการบูรณาการภายใน SolidWorksและให้ความสามารถอย่างเต็มรูปแบบในการ simulationตามที่ RRS ทั้งในด้านของการวิเคราะห์แบบ nonlinear dynamic ไปจนกระทั้งถึง thermal to fluid-flow ด้วยการเลือกใช้ SolidWorks Simulation RRS สามารถที่จะลดเวลาที่จะทำเสร็จสิ้นลดร้อยละ 50, ลดเวลาในการพัฒนา 30% และต้นทุนในการสร้างตัวทดลองลงร้อยละ 60, สามารถขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดใหม่ได้และเพิ่มกำไรให้แก่บริษัท
About the Customer

Reutech Radar Systems

 • อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรม: การบินและการทหาร
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Simulation Premium, SolidWorks Flow Simulation
 • ประโยชน์ : ก่อให้เกิดผลลัพธ์, การบูรณาการระหว่าง 3Dแบะ 2D และง่ายต่อการใช้งาน
 • Category: ,

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา