Remington Products Company

 • ชื่อลูกค้า: Remington Products Company
 • ผู้สัมภาษณ์: Mickey Smicklevich
 • Date: เมษายน 8, 2014
 • Category: ,

ความท้าทาย

ต้องการที่จะรู้ไหมว่าบริษัทผลิตโฟมกันกระแทกสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้าที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศอเมริกาสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไรภายใต้การแข่งขันทางด้านราคาจากต่างประเทศได้ ความลับของบริษัท Remington Products Company นั้นอยู่ที่การใช้ SolidWorks Professional software เข้ามาช่วยในการจัดการงานนั้นเอง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ลดกระบวนการในการออกแบบลง 25%
 • ลดเวลาในการออกสู่ตลาดลง 20-25%
 • ลดต้นทุนที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดหรือการทำงานซ้ำลง 15-20%
 • ขยายตัวเหนือกว่าอุตสาหกรรมรองเท้า OEM แบบดั้งเดิม

การแก้ไขปัญหา

บริษัทได้เลือกใช้ SolidWorks เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งานและทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิศวกรของ Remington Products ยังคงเชื่อว่า SolidWorks ยังคงให้ความสามารถในการออกแบบและเครื่องมือในการพัฒนาแม่พิมพ์เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถที่จะลดเวลาในการเข้าสู่ตลาดและควบคุมต้นทุน ด้วยการเลือกใช้ SolidWorks บริษัท Remington Products สามารถที่จะลดกระบวนการในการออกแบบลง 25%, ลดเวลาในการออกสู่ตลาดลง 20-25%, ลดต้นทุนที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดหรือการทำงานซ้ำลง 15-20%และสามารถที่จะขยายตัวเหนือกว่าอุตสาหกรรมรองเท้า OEM แบบดั้งเดิม
About the Customer

Remington Products Company

 • อุตสาหกรรม : Mold, Tool & Die ; Consumer Products
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Professional
 • ประโยชน์ : สร้างมูลค่าเพิ่มและง่ายต่อการใช้งาน
 • Category: ,
 
ปิดโหมดสีเทา