Knapheide Manufacturing Company

 • ชื่อลูกค้า: Knapheide Manufacturing Company
 • ผู้สัมภาษณ์: Vinson Sill
 • Date: เมษายน 7, 2014
 • Category:

ความท้าทาย

Knapheide Manufacturing Company เป็นบริษัทชั้นนำของ US ที่ทำเกี่ยวกับการผลิตและบริการยูทิลิตี้ตัวถังรถบรรทุก ในปี 2003 บริษัทได้มีความต้องการที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD 2D และ Autodesk Inventor 3D หลังจากที่มีปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบแผ่นโลหะ ในภายหลังเขาต้องการที่จะนำมาตรฐาน 3D ไปใช้ในทุกส่วนของบริษัท

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างต้นแบบผ่านทาง integrated analysis
 • ลดลงข้อผิดพลาดในการออกแบบ
 • ช่วยให้เกิดการร่วมมือที่มากขึ้นและการสื่อสารกับลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหา

หลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว บริษัทได้เลือกที่จะใช้ SolidWorks® CAD เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, สามารถที่จะบูรณาการกับ SolidWorks® Simulation, การทำงานกับโซลูชั่น third-party, การเปิดให้มีการใช้งาน API, ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับ SolidWorks® eDrawings®, ความสามารถเกี่ยวกับออกแบบแผ่นโลหะขั้นสูงและความสามารถในการตั้งค่า ด้วยการใช้ SolidWorks® CAD บริษัท Knapheide สามารถที่จะตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง, ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างต้นแบบผ่านทาง integrated analysis, ลดลงข้อผิดพลาดในการออกแบบและช่วยให้เกิดการร่วมมือที่มากขึ้นและการสื่อสารกับลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
About the Customer

Knapheide Manufacturing Company

 • อุตสาหกรรม : ยานยนต์ & การขนส่ง
 • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD,Inventor
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Simulation, SolidWorks Simulation Professional, SolidWorks Standard, SolidWorks Professional
 • Category:

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา