Hartness International

 • ชื่อลูกค้า: Hartness International
 • ผู้สัมภาษณ์: Olivier Duterte
 • Date: เมษายน 7, 2014
 • Category:

ความท้าทาย

Hartness International เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองสำหรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและตลาดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อที่นะรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกสินค้าใหม่ภายในเวลา 2 เดือน ดังนั้น 2D CAD จึงไม่เพียงพอสำหรับวิศวกรที่ต้องทำงานภายใต้กรอบเวลาที่แน่นอน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • การสร้างนวัตกรรมใหม่
 • ลดเวลาในการพัฒนาจาก 5 เดือนกลายมาเป็น 2 เดือน
 • เพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำำงานของเครื่องจักรให้ดีที่สุด
 • ลดความเห็นในการออกแบบ

การแก้ไขปัญหา

Hartness มีความจะเป็นที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนและ assembly ในสถานการณ์จริงและเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องจักร สาเหตุที่ได้เลือก SolidWorks เพราะว่าโปรแกรมนั้นง่ายต่อการใช้งานและสามารถสร้างแบบจำลอง 3D ที่ใช้งานง่าย ด้วย SolidWorks วิศวกรของ Hartness สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่, ลดเวลาในการพัฒนาจาก 5 เดือนกลายมาเป็น 2 เดือน, เพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องจักรให้ดีที่สุดและลดความเห็นในการออกแบบ
About the Customer

Hartness International

 • อุตสาหกรรม : เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
 • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD,CADKEY
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Simulation, SolidWorks Enterprise PDM
 • ประโยชน์ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม, การทำงานร่วมกัน, ความง่ายต่อการใช้งาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูล, การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น, การสร้างเอกสารอัตโนมัติและการใช้งานการงออกแบบซ้ำ
 • Category:

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา