บริษัท ECCO

ความท้าทาย

ECCO (Electronic Controls Company) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัญญาณเตือนฉุกเฉินที่ใหญ่ที่สุดของโลก สิ่งที่ผลิตมีมากมายไม่ว่าจะเป็น back-up alarms และ amber warning lights สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ เพื่อการขยายเข้าไปสู่ตลาดใหม่บริษัทบริษัท Idaho-based ต้องการความสามารถของ product data management (PDM) ที่จะช่วยให้สร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องหาโซลูชั่นเพื่อบูรณาการกับงานในเชิงธุรกิจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดเวลาในการพิจารณางานออกแบบและเวลาในการอนุมัติลง 25-30%
  • ลดเวลาในการตั้งค่าลงจาก 4 ชั่วโมงไปเป็น 30 นาที
  • สร้างระบบการพิจารณาและกระบวนการอนุมัติแบบอัตโนมัติแบบไร้กระดาษ
  • บูรณาการ PDM กับระบบธุรกิจที่สำคัญ

การแก้ไขปัญหา

ECCO ได้เลือกที่จะใช้ SolidWorks Enterprise PDM จำนวน 25 licenses เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, บูรณาการเครื่องมือทางด้านการออกแบบของ SolidWorks ได้และยังให้เครื่องมือในการพัฒนาแบบ API ด้วยการเลือกใช้ SolidWorks บริษัทจึงสามารถที่จะลดเวลาในการพิจารณางานออกแบบและเวลาในการอนุมัติลง 25-30%, ลดเวลาในการตั้งค่าลงจาก 4 ชั่วโมงไปเป็น 30 นาที, สร้างระบบการพิจารณาและกระบวนการอนุมัติแบบอัตโนมัติแบบไร้กระดาษและสามารถที่จะบูรณาการ PDM กับระบบธุรกิจที่สำคัญได้
  • อุตสาหกรรม : ยานยนต์& การขนส่ง; อิเล็กทรอนิกส์
  • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Professional
  • ประโยชน์ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม, การเพิ่มผลลัพธ์, การยูรณาการทำงาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูล, การผลิตและการสร้างเอกสารอัตโนมัติ
  • Category: ,

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา