Cane Creek Cycling Components

 • ชื่อลูกค้า: Cane Creek Cycling Components
 • ผู้สัมภาษณ์: Joshua Coaplen
 • Date: เมษายน 7, 2014
 • Category:

ความท้าทาย

Cane Creek Cycling Components เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีหูฟังที่จดสิทธิ์บัตรในส่วนของ couples a bike frame ในส่วนของ front fork โดยแทบทั้งหมดผลิตในเชิงพาณิชย์ ในปี 2004 Cane Creek ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากเครื่องมือ Pro/ENGINEER® 3D CAD ไปสู่การออกแบบแบบใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าตามแผนที่วางไว้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • การลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด 15%
 • ลดเวลาในการพัฒนาแม่พิมพ์ 50%
 • เพิ่มผลิตภัณฑ์ชุดหูฟังเพิ่มขึ้น 30%
 • ขยายสายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2 เท่า

การแก้ไขปัญหา

Cane Creek ได้เลือกที่จะใช้ SolidWorks ในการออกแบบเพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, เป็นโซลูชั่นที่ถูกเลือกโดยผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าของ Cane Creek, การบูรณาการเครื่องมือทางด้านการ simulation เอาไว้และความสามารถในด้านของการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ Cane Creekได้เลือกที่ใช้ SolidWorks Professional และ SolidWorks Premiumในการออกแบบและต่อมาในปี 2010 ได้เพิ่ม SolidWorks Simulation Professional เข้ามาเพื่อที่จะวิเคราะห์ความผิดปกติของงานออกแบบขนาดใหญ่ได้ ด้วยการเลือกใช้ SolidWorks บริษัทสามารถที่จะการลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด 15%, ลดเวลาในการพัฒนาแม่พิมพ์ 50%, เพิ่มผลิตภัณฑ์ชุดหูฟังเพิ่มขึ้น 30%และขยายสายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2 เท่า
About the Customer

Cane Creek Cycling Components

 • อุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
 • CAD ก่อนหน้า :Pro/ENGINEER
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :SolidWorks Simulation Professional, SolidWorks Simulation Premium, SolidWorks Professional, SolidWorks Premium
 • ประโยชน์ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม, การลดต้นทุน, ง่ายต่อการใช้งาน, การบูรณาการ
 • Category:

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา